Warning: fopen(/free/home/gnwood/html/bbs/data/now_member_connect.php): failed to open stream: 허가 거부 in /free/home/gnwood/html/bbs/lib.php on line 1008

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/gnwood/html/bbs/lib.php on line 1009

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/gnwood/html/bbs/lib.php on line 1013

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/gnwood/html/bbs/lib.php on line 1014

Warning: fopen(/free/home/gnwood/html/bbs/data/now_connect.php): failed to open stream: 허가 거부 in /free/home/gnwood/html/bbs/lib.php on line 1008

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/gnwood/html/bbs/lib.php on line 1009

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/gnwood/html/bbs/lib.php on line 1013

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/gnwood/html/bbs/lib.php on line 1014
가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것이다

 

 

 

 

 


품목 생산제품규격

설명

대각제 3600x900x900 (12*3.0*3.0)
3000x900x900 (10*3.0*3.0)
2700x900x900 (9*3.0*3.0)
2400x900x900 (8*3.0*3.0)
1800x900x900 (6*3.0*3.0) 


건축 현장의 받침목으로 많이 쓰이고 일반내장 인테리어에서는 기둥 및 받침대로 쓰임

중각

3600x600x900 (12*2.0*3.0)
3000x600x900 (10*2.0*3.0)
2700x600x900 (9*2.0*3.0)
2400x600x900 (8*2.0*3.0)
1800x600x900 (6*2.0*3.0) 


가장 일반적인 건축 내장용으로
천장재/벽체용/가설재용 등으로쓰임

3600x600x900 (12*2.0*3.0)
3000x600x900 (10*2.0*3.0)
2700x600x900 (9*2.0*3.0)
2400x600x900 (8*2.0*3.0)
1800x600x900 (6*2.0*3.0) 
3600x300x900 (12*1.0*3.0)
3000x300x900 (10*1.0*3.0)
2700x300x900 (9*1.0*3.0)
2400x300x900 (8*1.0*3.0)
1800x300x900 (6*1.0*3.0) 
외 주문치수
소각재

내장재

소활재
3600x450x450 (12*1.5*1.5)
3000x450x450 (10*1.5*1.5)
2700x450x450 (9*1.5*1.5)
2400x450x450 (8*1.5*1.5)
1800x450x450 (6*1.5*1.5) 

일반 건축 내장용, 컨테이너 내장용, 교구제작용 등으로 쓰임

3600x300x600 (12*1.0*2.0)
3000x300x600 (10*1.0*2.0)
2700x300x600 (9*1.0*2.0)
2400x300x600 (8*1.0*2.0)
1800x300x600 (6*1.0*2.0)
3600x300x450 (12*1.0*1.5)
3000x300x450 (10*1.0*1.5)
2700x300x450 (9*1.0*1.5)
2400x300x450 (8*1.0*1.5)
1800x300x450 (6*1.0*1.5)   
3600x300x300 (12*1.0*1.0)
3000x300x300 (10*1.0*1.0)
2700x300x300 (9*1.0*1.0)
2400x300x300 (8*1.0*1.0)
1800x300x300 (6*1.0*1.0)  
3600x240x360 (12*0.8*1.2)
3000x240x360 (10*0.8*1.2)
2700x240x360 (9*0.8*1.2)
2400x240x360 (8*0.8*1.2)
1800x240x360 (6*0.8*1.2)   
외 주문칫수

의자목

1800x240x750 (6*0.8*25)
1200x240x750 (4*0.8*25)
900x240x750 (3*0.8*25)
450x240x750 (1.5*0.8*25) 


쇼파 및 의자 제작용으로 쓰임

1800x240x900 (6*0.8*30)
1200x240x900 (4*0.8*30)
900x240x900 (3*0.8*30)
450x240x900 (1.5*0.8*30) 

판재 주문칫수

토류판 주문칫수

 

 

 HOME > 회사소개 > 제품소개 > 일반건축용